Onze algemene voorwaarden

 

1 Toepassingsgebied

 

1.1 Eventinc GmbH ("Event Inc") is de aanbieder van een internetportaal (het "Portaal") dat de gebruikers van het portaal (de "Gebruikers") in staat stelt geschikte aanbieders (bijv. conferentiehotels, evenementenlocaties, vergaderzalen, cateraars of andere aanbieders van evenementendiensten, hierna elk de "Aanbieder") te vinden voor de organisatie van evenementen en functies (bijv. voor de huur van evenementenlocaties of de organisatie van catering, hierna elk het "Evenement" of het "Evenement").

 

1.2 Via het portaal kunnen gebruikers niet-bindende boekingsaanvragen naar de aanbieders sturen ("aanvragen"), maar ook bindende aanvragen indienen om een evenement bij de geselecteerde aanbieder te boeken ("aanbiedingen").  Bovendien kunnen gebruikers via het portaal direct bij de betreffende aanbieder een juridisch bindende boeking maken (de "Boeking").

 

1.3 Het contract voor de organisatie van het evenement (het "Evenementcontract") wordt uitsluitend gesloten tussen de Gebruiker en de Organisator. Event Inc is geen partij bij het Evenementcontract.

 

1.4 Event Inc treedt slechts op als agent en sluit een agentuurovereenkomst met de desbetreffende Gebruiker die gebruik maakt van de diensten van Event Inc (de "Agentuurovereenkomst"). Daarnaast sluit Event Inc afzonderlijke partnercontracten met de respectieve organisatoren, waarop deze Algemene Gebruiksvoorwaarden ("AV") niet van toepassing zijn. Het onderwerp van deze AV is uitsluitend de regeling van de contractuele relatie tussen Event Inc en de gebruiker.

 

1.5 De volgende Algemene gebruiksvoorwaarden ("AV") gelden in de versie die op het moment van gebruik geldig is, ook als de toegang van buiten de Bondsrepubliek Duitsland komt, voor alle bemiddelingscontracten tussen Event Inc en de betreffende gebruiker. Bovendien zijn deze AV ook van toepassing op het gebruik van het portaal door de gebruiker. Afwijkende en/of aanvullende voorwaarden kunnen van toepassing zijn op speciale promoties die worden geïnitieerd of ondersteund door Event Inc, evenals op andere toegangskanalen (bijv. via applicaties).

 

Het gebruik van het portaal als zodanig is gratis voor de gebruiker, tenzij een afzonderlijk contract is gesloten voor het gebruik van het portaal of door Event Inc tegen betaling aangeboden diensten.

 

2 Diensten aangeboden door Event Inc

 

2.1 Event Inc is de exploitant van de Portal en stelt gebruikers in staat gebruik te maken van de bemiddelingsdiensten die via de Portal worden aangeboden.

 

2.2 Event Inc biedt gebruikers op de Portal profielen van de respectieve met Event Inc samenwerkende aanbieders ("aanbiedersprofielen"), die Event Inc voor de respectieve aanbieders aanmaakt. De aanbiedersprofielen bestaan uit profielgegevens (met name beschrijvingsteksten en zaaltabellen) en media (met name foto's, video's), die de aanbieder aan Event Inc ter beschikking stelt of die Event Inc in opdracht voor de aanbieder samenstelt.

 

2.3 Event Inc adviseert de gebruiker per e-mail, aanvraagformulier en telefonisch. Event Inc kan met name aanbieders aanbevelen, informatie over aanbieders met de gebruiker delen of namens de gebruiker informatie en aanbiedingen verkrijgen en daarover onderhandelen. Namens de gebruiker kan Event Inc zelf aanvragen opstellen en geanonimiseerde offertes verkrijgen voor een vergelijking van offertes van aanbieders. Advies, in het bijzonder de suggestie van aanbieders, wordt gegeven naar goeddunken van Event Inc, dient als algemene informatie en rechtvaardigt geen enkele aanspraak van de gebruiker jegens Event Inc op juistheid en volledigheid.

 

2.4 Event Inc controleert en beheert binnenkomende aanvragen van gebruikers. Event Inc laat zich daarbij met name leiden door de wensen van de gebruikers in de aanvraag en de profielgegevens van de aanbieders en behoudt zich het recht voor aanvragen aan te vullen en te verwerken.

 

3 Afsluiten van evenementencontracten tussen gebruiker en aanbieder

 

3.1 Op het portaal staan de gebruiker de volgende drie mogelijkheden ter beschikking voor het afsluiten van evenementencontracten tussen de gebruiker en de aanbieder.

 

3.2 Offerteaanvraag (variant 1):

 

3.2.1 In deze variant voeren aanbieders een volledige offerte inclusief alle juridische en financiële voorwaarden in het portaal in. In dit geval hebben gebruikers de mogelijkheid om een dergelijk aanbod van een aanbieder direct via het portaal te boeken door op de knop "Nu boeken" te klikken. Een aparte verklaring van aanvaarding door de aanbieder is niet vereist.

 

3.2.2 De termijnbepalingen staan in het aanbod van de aanbieder.

 

3.3 Boekingsaanvraag (variant 2): Deze variant is momenteel niet beschikbaar in landen buiten de Bondsrepubliek Duitsland

 

3.3.1 Bij deze variant heeft de gebruiker de mogelijkheid om zelf een bindende offerte in te dienen via de portal (bijv. vergaderruimte, 4u, 8-12u op 14 april 2021, koffie en frisdrank voor 10 personen). De aanbieder kan dan direct boeken door het aanbod te accepteren en het evenementencontract te sluiten onder de voorwaarden uit het aanbod van de gebruiker.  De gebruiker dient het aanbod in door op de knop "Bindend aanbod nu indienen" te klikken. De bindende termijn is 24 uur. Het evenementencontract komt tot stand als de aanbieder het aanbod via het portaal binnen de bindende termijn bevestigt. In dit geval ontvangt de gebruiker een bevestigingsmail.

3.3.2 De aan de aanbieder te betalen vergoeding is in deze variant als volgt verschuldigd: ten eerste wordt de volledige vergoeding geïncasseerd bij het afsluiten van het evenementcontract via de betalingsdienstaanbieder Stripe. Na afloop van het evenement vindt de betaling aan de aanbieder plaats.

 

3.4 Directe boeking (variant 3): Deze variant is momenteel niet beschikbaar in landen buiten de Bondsrepubliek Duitsland

 

3.4.1 In deze variant doet de aanbieder een aanbod dat de gebruiker zelf kan configureren. (Voorbeeld: conferentieruimte €400 per dag, zaal €90; de gebruiker kiest dan wat hij nodig heeft). In dit geval hebben gebruikers de mogelijkheid om het aanbod van de aanbieder dat boeken met betalingsverplichting" te klikken. Een aparte verklaring van aanvaarding door de aanbieder is niet langer vereist. 

3.4.2 De aan de aanbieder te betalen vergoeding is in deze variant als volgt verschuldigd: ten eerste wordt de volledige vergoeding geïncasseerd bij het afsluiten van het evenementcontract via de betalingsdienstaanbieder Stripe. Na afloop van het evenement vindt de betaling aan de aanbieder plaats. In individuele gevallen kunnen andere betalingsregelingen worden overeengekomen.

 

3.5 In alle bovengenoemde varianten legt Event Inc slechts het contact tussen de gebruiker en de aanbieder en heeft geen invloed op het al dan niet sluiten van de overeenkomst. In het geval van een bemiddelde aanvraag wordt de contractuele relatie met betrekking tot de uitvoering van het evenement alleen gesloten tussen de gebruiker en de respectieve aanbieder. Binnen deze contractuele relatie met betrekking tot het afsluiten van het betreffende evenementcontract kunnen afzonderlijke algemene voorwaarden van de betreffende aanbieder van toepassing zijn. Hetzelfde geldt als de gebruiker gebruik maakt van aanvullende diensten van de aanbieder. De gebruiker is verplicht de exacte inhoud van het contract met de aanbieder op juistheid te controleren. Event Inc wijst erop dat Event Inc de inhoud van het contract zelf niet controleert en in het bijzonder geen juridisch advies geeft aan de gebruiker. 

 

4. Juistheid van gepresenteerde informatie, copyright

 

4.1 Event Inc verstrekt gratis informatie over verschillende aanbieders. De op het portaal gepresenteerde informatie is uitsluitend bedoeld voor het besluitvormingsproces van de gebruiker. Aan de hand van de weergegeven volgorde van de profielen van aanbieders op het portaal of via de raadpleging kunnen geen conclusies worden getrokken over de kwaliteit van de aanbieder. Event Inc is niet verantwoordelijk voor de beoordeling van de waarde van de aanbieder door de gebruiker.

 

4.2 Ondanks de inspanningen van Event Inc om de website actueel, informatief en correct te houden, aanvaardt Event Inc geen enkele garantie of aansprakelijkheid voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van de gepresenteerde inhoud. In het bijzonder aanvaardt Event Inc uitdrukkelijk geen verantwoordelijkheid voor content (teksten, afbeeldingen, datasheets, etc.) die de aanbieder aan Event Inc ter beschikking stelt voor het opstellen van de individuele aanbiedersprofielen. 

 

4.3 De informatie op het portaal is bedoeld om algemene informatie te verstrekken en vormt geen juridisch of fiscaal advies. Bovendien is Event Inc niet aansprakelijk voor plichtsverzuim door de organisatoren of andere derden.

 

4.4 Alle informatie over organisatoren op onze portal dient ter vergemakkelijking van de onafhankelijke beslissing van de gebruiker ten gunste van een of meer organisatoren, waarop Event Inc geen invloed heeft. Geen van de gepresenteerde informatie mag worden opgevat als een belofte van een garantie of zekerheid.

 

4.5 Gelinkte sites worden zorgvuldig gecontroleerd door Event Inc. Event Inc distantieert zich uitdrukkelijk van alle inhoud van externe internetsites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke sites en eventuele schade die kan ontstaan in verband met het gebruik van dergelijke links.

 

4.6 In geval van stopzetting of onderbreking van de website, is elke aansprakelijkheid voor eventuele kosten, schade of verlies, in het bijzonder bijvoorbeeld als gevolg van noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden of als gevolg van overmacht of technische storingen van het internet, uitgesloten. Event Inc streeft ernaar het portaal voor gebruikers en het publiek beschikbaar te stellen met een jaarlijkse gemiddelde beschikbaarheid van 95%. Onderbrekingen die worden gebruikt om de Event Inc-portal te verbeteren, te herontwerpen en/of te optimaliseren (bijv. software-updates, verhoogde beveiliging, herontwerp of optimalisatie van content en presentatie) en technische maatregelen (bijv. serveronderhoud) zijn niet inbegrepen in voornoemd jaargemiddelde.

 

4.7 Een gebruiker heeft geen enkele aanspraak jegens Event Inc dat onze portal permanent en/of ongewijzigd beschikbaar zal zijn. Wijzigingen zijn te allen tijde mogelijk.

 

4.8 Alle gegevens en informatie, in het bijzonder afbeeldingen, illustraties, videoclips en beschrijvingen, worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten. De gegevens en informatie mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven, geüpload, gepost, verzonden of verspreid op enige andere wijze, met inbegrip van e-mail en andere elektronische middelen, en/of beschikbaar worden gesteld aan het publiek, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend door Event Inc. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Event Inc is wijziging van de gegevens en informatie, noch het gebruik ervan op andere websites of netwerkcomputeromgevingen, noch het gebruik ervan voor andere dan persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, een schending van het auteursrecht, merkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten en derhalve verboden. Verder is het niet toegestaan de website geheel of gedeeltelijk te downloaden, reproduceren of distribueren zonder toestemming van Event Inc. Elk gebruik van de inhoud voor commerciële doeleinden zonder toestemming van Event Inc is verboden. De overdracht van inhoud aan derden is niet toegestaan zonder toestemming van Event Inc. Het maken van een hyperlink op het portaal is verboden als de pagina achter deze link moreel beledigende, gewelddadige, racistische of strafrechtelijk relevante informatie bevat.

 

 

 

 

5 Aansprakelijkheid

 

5.1 In geval van opzet is Event Inc aansprakelijk conform de wettelijke bepalingen.

 

5.2 In geval van grove nalatigheid is Event Inc aansprakelijk conform de wettelijke bepalingen.

 

5.3 In geval van eenvoudige nalatigheid is Event Inc alleen aansprakelijk - behoudens een mildere aansprakelijkheidsnorm in overeenstemming met wettelijke bepalingen (bijv. voor zorgvuldigheid in zijn eigen zaken) - voor schade als gevolg van de schending van een wezenlijke contractuele verplichting (d.w.z. een verplichting waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van dit contract en op de naleving waarvan de gebruiker regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen); in dit geval is de aansprakelijkheid van Event Inc echter beperkt tot vergoeding van voorzienbare, typisch optredende schade. Indirecte schade en gevolgschade als gevolg van gebreken in het leveringsvoorwerp of het werk komen derhalve alleen voor vergoeding in aanmerking indien dergelijke schade typisch en voorzienbaar is wanneer het leveringsvoorwerp of het werk wordt gebruikt zoals bedoeld.

 

5.4 De beperkingen in artikel 5.3 zijn niet van toepassing op

 

1. voor schade als gevolg van letsel aan leven, ledematen of gezondheid;

 

1. voor aansprakelijkheid op grond van de Wet Productaansprakelijkheid;

 

1. voor zover Event Inc op bedrieglijke wijze een gebrek heeft verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van de goederen of het werk heeft verondersteld.

 

5.5 De uit deze paragraaf voortvloeiende aansprakelijkheidsbeperkingen zijn van toepassing (i) met betrekking tot alle schadeclaims, ongeacht de rechtsgrond, met name als gevolg van onmogelijkheid, vertraging, gebrekkige of onjuiste levering, contractbreuk, niet-nakoming van verplichtingen tijdens contractonderhandelingen en ongeoorloofde handeling, voor zover er in elk geval sprake is van schuld, en (ii) ook in het geval van plichtsverzuim door plaatsvervangers en andere personen voor wier schuld Event Inc verantwoordelijk is in overeenstemming met wettelijke bepalingen.

  

6 Verplichtingen van de gebruiker

 

6.1 Bij het gebruik van de diensten van Event Inc is het de gebruiker verboden inbreuk te maken op de rechten van derden of anderszins derden lastig te vallen, alsmede misbruik te maken van of illegale handelingen te verrichten. De gebruiker is verplicht de diensten van Event Inc met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te gebruiken. De gebruiker dient zich te onthouden van handelingen die de integriteit of stabiliteit van de server van Event Inc direct of indirect kunnen aantasten.

 

6.2 De invoer en overdracht van persoonsgegevens door de gebruiker vindt online plaats via de door Event Inc opgestelde invoermaskers, per e-mail, telefonisch of via andere overdrachtskanalen die Event Inc in individuele gevallen uitdrukkelijk ter beschikking stelt. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van alle door hem ingevoerde of anderszins verzonden gegevens. Indien de gebruiker opzettelijk onjuiste of onware persoonsgegevens verstrekt, behoudt Event Inc zich het recht voor de gebruiker uit te sluiten van het gebruik van de aangeboden of beschikbaar gestelde diensten en schadevergoeding te eisen voor eventuele schade die hierdoor ontstaat.

 

7 Registratie van een gebruikersaccount

 

7.1 Registratie als gebruiker ("gebruikersaccount") is vereist voor het gebruik van sommige Event Inc-services. Er bestaat geen recht op registratie van een gebruikersaccount. Een gebruikersaccount is niet overdraagbaar.

 

7.2 De door Event Inc tijdens de registratie gevraagde gegevens moeten volledig en naar eer en geweten van de gebruiker worden verstrekt en moeten actueel worden gehouden. Gebruikers zijn aansprakelijk voor alle activiteiten die met hun gebruikersaccount worden uitgevoerd.

 

7.3 Event Inc behoudt zich het recht voor gebruikersaccounts te allen tijde te verwijderen.

  

8 Bepalingen voor het gebruik van de e-mailservice

 

8.1 Tenzij anders aangegeven, worden alle kennisgevingen en andere berichten aan gebruikers en tussen gebruikers onderling in het kader van het gebruik van de diensten van Event Inc elektronisch verzonden.

 

8.2 Event Inc tolereert geen misbruik van de aangeboden diensten. De e-mailservice van Event Inc mag niet worden gebruikt voor het verzenden of doorsturen van spam of andere inhoud die in strijd is met onze voorwaarden. Het is niet toegestaan andere gebruikers toe te voegen aan je eigen e-maildistributielijsten of hen te bellen of anderszins te benaderen voor commerciële doeleinden, tenzij de gebruiker hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

 

8.3 Event Inc scant automatisch berichten die via onze e-mailservice worden verzonden met behulp van geschikte analysehulpmiddelen om te controleren op spam, virussen, phishing-aanvallen en andere kwaadaardige activiteiten en illegale of verboden inhoud. In individuele gevallen gebeurt dit ook handmatig. In geval van schending van de gebruiksvoorwaarden of wettelijke voorschriften behoudt Event Inc zich het recht voor het doorsturen van een bericht en/of onwettige inhoud te blokkeren.

 

9 Gegevensbescherming

 

9.1 Event Inc verwerkt persoonsgegevens van gebruikers voor de levering van de contractueel overeengekomen dienst in het kader van deze AV. Event Inc verzamelt, verwerkt en gebruikt deze persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de totstandkoming en uitvoering van het contract en voor factureringsdoeleinden. De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens voor deze doeleinden is te vinden in Art. 6 para. 1 zin 1 lit. (b) GDPR. Dit omvat met name de openbaarmaking van facturen met persoonsgegevens van gebruikers door de aanbieder aan Event Inc.

 

9.2 Naast deze AVG zijn de bepalingen van ons privacybeleid van toepassing, dat online kan worden ingezien op (https://about.eventinc.de/privacy-policy/).

 

10 Overige bepalingen

 

10.1 Event Inc behoudt zich het recht voor om niet-essentiële bepalingen van deze AV zonder opgaaf van redenen te wijzigen. De gewijzigde bepalingen worden ten minste twee weken voordat ze van kracht worden per e-mail naar gebruikers gestuurd of op het portaal gepubliceerd. Indien een gebruiker niet binnen twee weken bezwaar maakt tegen de geldigheid van de gewijzigde AV, worden de gewijzigde AV geacht te zijn aanvaard.

 

11 Slotbepalingen

 

11.1 Deze AV zijn beslissend voor de regeling van de rechtsverhouding tussen Event Inc en de gebruiker. Alle afwijkingen van deze AV behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van Event Inc.

 

11.2 Indien een bepaling van deze AV of een deel daarvan ongeldig is of wordt, tast dit de geldigheid van deze AV in hun geheel niet aan. In plaats van de ongeldige bepaling gelden de relevante wettelijke bepalingen.

 

11.3 Op de contractuele relatie tussen de partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Bevoegde rechtbank is - voor zover toegestaan - Hamburg.

© 2014 - 2024 Event Inc